Reprezentacja prawna w sprawach o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też obecnie, wiele osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znacznie większa ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.